pauldirks.com

het bijzondere gebeurt gewoon

Interieurontwerp voor particulieren en bedrijven en Didflex bewegwijzering

Interior Design - Ontwerper Paul Dirks ontwerpt functionele interieurs en ont­wikkelt pro­duc­ten die de gebrui­ker die­nen.
De gebruiker staat centraal. Dat betekent dat het ontwerpen begint met een onderzoek waar­mee de wensen van de opdrachtgever en de be­hoeften van de gebruikers wor­den vastgesteld. Paul Dirks wil graag met u meeden­ken bij de ontwikkeling van een pro­gram­ma van eisen.

Zo ontstaan bijzondere oplos­sin­gen voor het inte­rieur van particulieren en voor de leef­baar­heid van publieks- en gebruiksruimtes.
De beleving, versterkt door de kwaliteit van het ontwerp is voor de gebruiker straks de verbin­dende factor.
Het bijzondere gebeurt gewoon.

DIDflex signing - '... niet alleen een mooi product maar ook een zeer economisch systeem voor onze be­weg­wijze­ring...'

De in dit kopje geciteerde uitspraak van een van onze klan­ten geeft de es­sentie voor ons weer. Het DIDflex systeem ondersteunt de interne logistiek van gebouwen en ver­groot de vind­baar­heid van ruimtes in hoge mate.
Wij hebben een uitgebreide expertise in het ontwerp van grote pro­jecten en in de regie over de uitvoering er­van.

... over DIDflex

pauldirks.com
interieuradvies en ontwerp voor particulieren

Bij het advies aan de bewoners over het ver­bouw­en en in­rich­ten van een woning zijn de belangrijkste uitgangspunten voor ons:
Uw persoonlijke wensen, het tot stand brengen van een inspirerende ruimte en werken binnen uw budget.
Paul Dirks heeft zeer ruime ervaring in keu­kens, sani­tair, spe­ciaal werk en meubilair op maat.

We werken in goed overleg na een eerste oriëntatie via ontwerpschetsen naar een uit­ge­werkt ontwerp, een heldere bestek­tekst en uitgewerkte bouwte­ke­ningen.
Indien gewenst is bege­lei­ding van de uit­voering mogelijk.

Paul Dirks spreekt graag met u af om mogelijkheden te verkennen..

pauldirks.com
zakelijk interieuradvies en ontwerp

Paul Dirks geeft professioneel advies voor de inrichting van de werkomgeving.
Dit is advies is gebaseerd op vakkennis, een jarenlange erva­ring en een blijvende nieuws­gie­rig­heid naar verbetering en vernieuwing van het ontwerpvak. Daarbij krijgen we veel waar­de­ring voor onze begeleiding in het op­stel­len van een programma van eisen.
Een van onze kernactiviteiten is het samen­wer­ken met belanghebbenden in een organisa­tie om te komen tot een door iedereen ge­dra
­gen pro­gram­ma van eisen. En door onder meer de pre­sen­tatie van voorstudies en ontwerp aan be­lang­heb­benden.
Door deze bijzondere sa­men­wer­king wordt vernieuwing in uw orga­ni­satie ingebed.

Paul Dirks spreekt graag met u af om
kennis te maken.

pauldirks.com
DIDflex signing

Onze weg vinden zonder wegwijzers is maar al te vaak niet mogelijk.
Met het doel voor ogen om mede
­wer­kers en publiek de juiste weg te laten gaan met zo min mog­elijk borden, is in 1991 door Paul Dirks het sys­teem DIDflex ontworpen.
Did
flex is een bewegwijzering­systeem met deur- en wand­borden en vrij­han­gende bor­den in enkel-of dub­bel­zijdige uitvoering.
De inserts (tekstvellen) voor de borden zijn met DIDflex Print een­vou­dig zelf te ver­vaar­digen. Meer uit
­ge­brei­de do­cu­men­ta­tie vind u la­ter op de­ze site.
In de tus
­sen­tijd in­for­me­ren wij u graag op aanvraag.